18 Kết quả tìm kiếm
18 Kết quả tìm kiếm

Highlands Coffee

NHÂN VIÊN BARISTA

Tầng 1 [38]

06/12/2019

06/01/2020

Tầng 3 [9]

05/12/2019

05/01/2020

Tầng 3 [9]

03/12/2019

03/01/2020

Tầng 2 [19]

03/12/2019

03/01/2020

Bangkok House

BẾP CHÍNH

Tầng 3 [16]

02/12/2019

02/01/2020

Bangkok House

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

Tầng 3 [16]

02/12/2019

02/01/2020