Cửa hàng tương tự


KFC

Tầng 1 [56]

Ẩm thực và Đồ uống


MCDONALD’S

Tầng 1 [58]

Ẩm thực và Đồ uống


THE COFFEE HOUSE

Tầng 1 [57]

Ẩm thực và Đồ uống


STARBUCKS

Tầng 1 [31]

Ẩm thực và Đồ uống


TASAKI BBQ

Tầng 3 [41]

Ẩm thực và Đồ uống