Cửa hàng tương tự


DINGTEA

Tầng 1 [3]

Ẩm thực và Đồ uống


JIANG HU HEROES’ HOTPOT

Tầng 3 [40]

Ẩm thực và Đồ uống


Hongkong Cuisine – Lẩu Ba Lý

Tầng 3 [7]

Ẩm thực và Đồ uống


Soya Garden

Tầng 2 [20]

Ẩm thực và Đồ uống


Fuji Sakura

Tầng 3 [20]

Ẩm thực và Đồ uống