Cửa hàng tương tự


THAI PATTAYA

Tầng 3 [32]

Ẩm thực và Đồ uống


Hongkong Cuisine – Lẩu Ba Lý

Tầng 3 [7]

Ẩm thực và Đồ uống


JIANG HU HEROES’ HOTPOT

Tầng 3 [40]

Ẩm thực và Đồ uống


HONG KONG HOTPOT STEAM

Tầng 3 [36]

Ẩm thực và Đồ uống


MANWAH

Tầng 1 [50]

Ẩm thực và Đồ uống