Cửa hàng tương tự


Lotteria

Tầng 1 [37]

Ẩm thực và Đồ uống


KFC

Tầng 1 [56]

Ẩm thực và Đồ uống


Swensen’s

Tầng 1 [31]

Ẩm thực và Đồ uống


Le Monde Steak

Tầng 3 [3]

Ẩm thực và Đồ uống


Soya Garden

Tầng 2 [20]

Ẩm thực và Đồ uống