Cửa hàng tương tự


KFC

Tầng 1 [56]

Ẩm thực và Đồ uống


Thai Express

Tầng 3 [38]

Ẩm thực và Đồ uống


THE COFFEE HOUSE

Tầng 1 [57]

Ẩm thực và Đồ uống


PIZZA 4P’s

Tầng 3 [29]

Ẩm thực và Đồ uống


Fuji Sakura

Tầng 3 [20]

Ẩm thực và Đồ uống