Cửa hàng tương tự


HONG KONG HOTPOT STEAM

Tầng 3 [36]

Ẩm thực và Đồ uống


Jollibee

Tầng 3 [8]

Ẩm thực và Đồ uống


Hotto

Tầng 3 [12]

Ẩm thực và Đồ uống


COWBOY JACK’S

Tầng 3 [37]

Ẩm thực và Đồ uống


Soya Garden

Tầng 2 [19]

Ẩm thực và Đồ uống